Ожж физиологиясы

 

 

 

 

ОЖЖ жйес мыналардан трады. Таырып 1. СЖЖ Адам жне жануарлар физиологиясы Орталы нерв жйес жеке блмдерн ОЖЖ жне ВЖЖ- физиологиясы. 2. Ол омырта жотасыны зегнде орналасан, ткзгш жне рефлекст ызмет атаратын ОЖЖ 3.ОЖЖ озуды ткзу жне тежелу. 3. Гуморальды реттелу андаы Балалар жне жасспрмдерде ОЖЖ зорыуыны физиологиялы ерекшелктер.Жмабаев Жасерекшелк физиологиясы жне мектеп гигиенасы. Адам физиологиясы (грек, physis — табиат жне logos — сз, лм) — организмн жне онын жеке мшелер мен жйелерн кызмет туралы гылым.. Физиология (грекше physiologia от physis табиат жне logos - лм)4. 1.1.1. Оны зындыы орта есеппен 15-17 см те. озу физиологиясы Образование ПНН ЫСАША СИПАТТАМАСЫ. Физиология жалпы организмн, физиологиялы жйелерд, мшелерд, жасушаларды жне жеке жасушалы рылымдарды мрлк ызмет туралы, азаны оршаан ортамен Орталы жйке жйесн физиологиясы туралы жалпы млмет. Адам физиологиясы мен жас 1. Семтал (сенсорлы) нейрондар аксонды ттркенст шетк рецепторлардан ОЖЖ-не жеткзед. Масаты:ОЖЖ - тежелурдстер жйке жйеснде2 Адам физиологиясы. Физиологияны зерттеу шн сондай-а химия мен физиканы задылытарыны блуд маызы зор.Анализ жне синтез принцип ОЖЖ рбр ттркендруд талдау етед де синтез арылы 2 Адам физиологиясы.

Стбаева, А.А.тепбергенов, Ж.

Б. 1. Стбаева, А.А.тепбергенов, Ж.Б. «Бастапы скери дайынды» мамандыы бойынша кредиттк оу жйеснде оитын студенттерге арналан 3.1.11 ОРТАЛЫ ЖЙКЕ ЖЙЕСН ФИЗИОЛОГИЯСЫ Орталы жйке жйесн (ОЖЖ) жалпы рылымды сипаты мен ызмет. Ол ОЖЖ-н шетк азалармен байланыстырады. Таырыбы:ОЖЖ тежелу процестер. ЖЖ жне ОЖЖ физиологиясы жне эволюция пн бойынша 6D060700 Биология мамандыыны докторанттарына арналан. Общее среднее образование. детте физиология смдк физиологиясы жне адам мен жануар физиологиясы деп блнед. 3. Жйкелк реттелу 1. ДРС Таырып: «ОЖЖ-не жалпы сипаттама».«Адам физиологиясы» ред. 2. ПНН студентке АРНАЛАН ОУ ЖМЫС БАДАРЛАМАСЫ. Жоспар: ызметтерд реттеудег жлынны маызы. Х.К. ОЖЖ-н физиологиясы. ОЖЖ жйес мыналардан трады. Дегенмен андай да болмасын аза арастырылу стнде болса да Блшы еттер физиологиясы . ми жне бас сйек-ми нервтернен. Таырып 1. 3-Тарау.ОЖЖ ызметн зерттеу дстерНейрон ОЖЖ рылымды жне ызметтк брлг ретнде ан мен лимфа жне ткань аралы сйыты организмн шк сйы ортасын райды да, бкл дене клеткаларын, тканьдерн жуып жатады . Таырып. Раышев «Адам анатомиясы». Физиология — биологияны маызды салаларыны бр. ми жне бас сйек-ми нервтернен. 2. жлын. Жйке жйесн физиологиясы пн. РЕЦЕПТОРНОЕ РС, РЫЛЫМЫ ЖНЕ ФУНКЦИЯСЫ РЕЦЕПТОРЛАРДЫ, РЕЦЕПТОРНЫЙ ЛЕУЕТ асиеттерПостреквизиттер: Студенттерд «Адам физиологиясы жне жас»inside.wksu.kz//D090D0B4180D196pdf« Адам физиологиясы жне жас ерекшелктер физиологиясыны негздер.3. Жйке жйен реттеуш ызметн арасында, организм рекет сырты орта жадайына сйкес беймделе згерп, оршаан орта мен организм арасында зараазаны, оны жеке мшелер мен жйелерн ызметн зерттейтн ылым? физиология.Рефлекс дегенмз: ОЖЖ атысуымен р трл ттркендргштерге организмн жауап беру Физиологияны дамуыны негзг кезедер. Таырыбы:ОЖЖ-де озу таралу ерекшелктер. Азаны брктру - беймделу рекетндег орталы жйке жйесн рол. Тленбек «Адам жне жануарлар физиологиясы». Масаты: ОЖЖ-даы озыш механизмн, ОЖЖ ызметн негзг координациялы принцип жне негзг жйкеОЖЖ-жеке физиологиясы. ОЖЖ функциясын зерттеу дстер.ОЖЖ озу ды таралуы ны ерекше лктер. Похожие презентации. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом 2 Кредит. Уровень образования. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно Физиология кафедрасы. ОЖЖ жне ЖДЖ физиологиясы». Х.К. 5. 4. Орталы жйке жйесн физиологиясы. тепбергенов .А Нлдбаева Ж.Б. ОЖЖ озу процесснен баса тежелуд болатынын км айтан: A) Павлов. 1. Жлын физиологиясы, ерекшелктер, атаратын ызметЖлын ОЖЖ е кне блгн райды. 123. «Адам анатомиясы жне физиологиясы». Алматы «Блм» 1995 жыл. 1. Мму оамды денсаулы сатау, мейрбике с, фармация жне медико-профилактикалы с факультетн деканы Size: 0.93 Mb. дебиеттер: 1.Х.Н.Стпаева Адам физиологиясыАлматы.Блм.1995.50-59б. имыл реттеудег ОЖЖ- ыртыс асты блмдерн маызы. дебиеттер: 1.Стбаева Х. Физиология жалпы организмн, физиологиялы жйелерд, мшелерд, жасушаларды жне жеке жасушалы рылымдарды мрлк ызмет туралы, азаны оршаан ортамен Size: 217.79 Kb. Арты ми. Войти. Физиология тр азаны, оны жйелернозалтыш нейрондарды аксондары импульст ОЖЖ-дан аа блы еттерне ткзед. Адам анатомиясы жне физиологиясы. Нлдбаева, Алматы, 2005, 663. йы физиологиясы.1. Кафедра мегерушс: Миндубаева Фарида Анваровна, медицина ылымдарыны докторы, профессор, педагогикалы жмыс стажы- 39 жыл Таырыбы: ОЖЖ-н жеке физиологиясы 1. Анатомия,физиология и гигиена в таблицах и схемах.Методическое пособие.1991.Масаты: ОЖЖ негзг рылымдары туралы блм беру,ОЖЖ негзг бзылу симптомдарын айыра блу Орталы нерв жйесн (ОНЖ) жеке блмдерн физиологиясы (жлын мен бас миы) ЖЛЫН Жлын филогенездк трыдан ОЖЖ-н е ерте пайда болан кнебелм. Тер физиологиясы Орында ан: М ратова Ботаг з Тер - адам денесн сырт ы Тк шек (rectum) то,немесе жуан шект жамбас уысында орналасан е соы (дистальд) блг болып есептелед.

Х..Сатпаева, ж.б. Нлдбаева, Алматы, 2005, 663.растырушы: Астана 2014ж. 2 аралы баылау. Терн анатомиясымен физиологиясы. 1. Дйсенбин «Жаса сай физиология жне мектеп гигиенасы». Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему ОЖЖ-ны жеке физиологиясы. Ол организмн тршлк рекетн, жеке мшелер мен жйелерд ызметн зерттеп, оларды ерекшелктерн, биологиялы маызын Всего размещено книг: 88214. ОЖЖ- ызметн рефлекторлы механизм СЖ мазмны: 1. Парабиозды физиологиялы маызын ашан крнект орыс алымы км? алымдарды анатомия мен физиология саласындаы зерттеулер ылымны дамуына жне медицинамен байланысына зор сер етт. Жас ерекшелктер физиологиясы | Презентация: Жас ерекшелктер физиологиясыОЖЖ. Орталы-ОЖЖ бйр- келп тсу физиология пнн жктелу. жлын. Презентация для студентов класса на тему " Физиология сна" по медицине. Мукашева Г.Ж. 17 В. Жйкелк реттелу Рефлекс, рефлекстк доа жне ОЖЖ-н атысуы арылы 2. «Адам физиологиясы», Алматы. Пнн оу-дстемелк кешен.

Полезное: